ساختار سازمانی همایش

درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >

رئیس کنفرانس :
دکتر محسن خليجي اسكویی
دبیر کل کنفرانس :
عبدالاحد برادران خلخالی
دبیر علمی :
پروفسور سیدحسن علم الهدائی
دبیر اجرایی :
دکتر محمد حسین برادران خلخالی
مسئول دبیرخانه و مدیر کمیته اجرایی :